От НОИ промениха инструкция номер 5

08.05.2012

От Националната агенция по приходите уведомиха, че от 8 май 2012 г.влизат в сила нови промени и допълнения към Инструкция №5, която касае приемането и съхранението на разплащателните ведомости на прекратените осигурители без правоприемник (обнародвана в ДВ бр.34/ 04.05.2012 г.)

С тези промени са допълнили списъка с лицата, които имат право да подават заявление-декларация,която удостоверява, че осигурителят е прекратил дейност. Новите попълнения са представителите на търговски дружества, неперсонифицирани дружества и кооперации, синдиците, ликвидаторите, наследниците на починалите еднолични търговци, собственици на търговски дружества, самоосигуряващи се лица и др. Така се облекчава процедурата по подаване на заявленията.

Добавени са изменения, които са в полза на работодателите и на чуждестранните осигурители, които прекратяват на регистрацията на клонове или поделения.