Счетоводни услуги

Счетоводна фирма ВП Консулт 2000 ЕООД с гордост Ви предлага своя набор от счетоводни услуги:

Абонаментно счетоводно обслужване

1. Счетоводство, което се състои от:

 • - Осчетоводяване на първичните счетоводни документи.
 • - Изготвяне на Индивидуален сметкоплан.
 • - Отчитане на материалните запаси и дълготрайни активи.
 • - Формиране на себестойност.
 • - Изготвяне и подаване на справки-декларации, VIES декларации, дневници по ЗДДС и протоколи с електронен подпис като упълномощено лице.
 • - Определяне размера на данъците, съобразен с актуалните данъчни закони.
 • - Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета.

2. Личен състав, ТРЗ и осигуровки

 • - Трудови договори и на допълнителни споразумения.
 • - Ведомости за заплати, изчисляване на отпуски и обезщетения.
 • - Справки, служебни бележки, включително и предoставяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър.
 • - Болнични и изготвяне на всички необходими документи.

 • * Обработка на трудови договори, ведомости за заплати, осигуровки и изготвяне на всички необходими справки, свързани с ТРЗ без счетоводство.

3.Допълнително счетоводно обслужване, съобразено с изискванията на клиента

 • - Нулеви данъчни декларации.
 • - Декларации за осигуряване и годишни декларации за физически лица.
 • - Попълване и заверка на осигурителни книжки.

Специализирани счетоводни услуги

 • - Годишно счетоводно приключване и Годишен финансово-счетоводен отчет.
 • - Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност.
 • - Статистически отчети.
 • - Консултации, свързани със счетоводство и данъчни разпоредби.
 • - Консултации във връзка с изменения в нормативни актове, имащи отношение към дейността на клиента.

Регистрация

 • - Регистрация по ЗДДС.
 • - Регистрация в Инспекция по охрана на труда.
 • - Регистрация по ЗМДТ.

Други услуги свързани със счетоводство

 • - Представляване на клиента при проверка от институции.
 • - Удостоверение за актуално състояние.
 • - Удостоверение за липса на данъчни задължения.
 • - Междинни счетоводни отчети/Баланс, ОПР,ОПП/.
 • - Изготвяне на пълномощни.
 • - Публикуване на ГФО в Търговски регистър при Агенция по Вписване.

Куриерски услуги

 • - Подаване на декларации с електронен подпис.
 • - Представянето на декларации и други в офисите на НАП, НОИ и други институции.